گلشهر

 

 

 

 

          گلشهر

 

نشستهایمبغلدربغلمنوگلشهر

درستمثلدوتاهم­محلمنوگلشهر

نشستهایمبهعریانیدوتاکلمه

بدونفاصلهدریکغزلمنوگلشهر

چنانکشیدهبهبرهستیمرا،انگار

کهعاشقانهمیمازازلمنوگلشهر

ازاین­کهدرهمهجابرسرزبان­هاییم

بدلشدیمبهضربالمثلمنوگلشهر

چقدرشنبهکهدعوتشدیمبعدازظهر

بهقهوه­خانهیپشتِدکلمنوگلشهر

وبعددرعمقچشم­هایقهوهچیان

شدیمبغضِبهبارانبدلمنوگلشهر

درانتظارخبرهایخوش،بهاروخزان...

همیشهقولِبدونِعملمنوگلشهر

دومی­زده،دوشکسته،دوعاصیعاشق

دوتاغریبه،دویارِاجلمنوگلشهر

شبیهقصریازآمالِلبفروبسته

بناشدیمبهرویگسلمنوگلشهر

 

غروبشهریورماهدرتقی­آباد...

نشستهایمبغلدربغلمنوگلشهر

 

 

          

/ 5 نظر / 28 بازدید
زهرا کربلایی

سلام با شعر تازه ای از استاد محمدرضا احمدی به روزم و منتظر نقد و نظر شما[گل]

گلکار

سلام به روزم با غزل: . هنرمندم اگر با دست خالي زندگي كردم . . .

مسعود هوشمندی

نقدم کنی به عقد نگاهت در آورم ای چشم های سبز شمالی کویر را سلام با یک سپید به روزم و منتظر حضور سبز شما دوست عزیز بدرود و در پناه بارون

غزال مرادی

شبیه قصری از آمالِ لب فرو بسته بنا شدیم به روی گسل من و گلشهر پایان بندی خوبی داشت سلام فرارسیدن بهار مبارک دگر دیسی از نوع اندیشه با شعری دیگر به روز است منتظر نقد ونظراتتان هستم

تابش

سلام طلعت عزیز ! طلعتت طالع بهار من است یادسبزش همیشه یار من است عکسهای نمایشگاه را برایم ایمیل کن. گزارشی زا نشست روز پنچشنبه در نمایشگاه را در وبلاگم گذاشته ام . به نقل از خبرگزاری کتاب ایران.