::::::: آدالــار :::::::

غزلهای وحیـ‌‌‌‌‌ـد طلـعـ‌تـــ‌‌‌‌‌ـــ

گلشهر

                  گلشهر   نشسته‌ایمبغلدربغلمنوگلشهر درستمثلدوتاهم­محلمنوگلشهر نشسته‌ایمبهعریانیدوتاکلمه بدونفاصلهدریکغزلمنوگلشهر چنانکشیدهبهبرهستیمرا،انگار کهعاشقانهمیمازازلمنوگلشهر ازاین­کهدرهمهجابرسرزبان­هاییم بدلشدیمبهضرب‌المثلمنوگلشهر چقدرشنبهکهدعوتشدیمبعدازظهر بهقهوه­خانه‌یپشتِدکلمنوگلشهر وبعددرعمقچشم­هایقهوه‌چیان شدیمبغضِبهبارانبدلمنوگلشهر درانتظارخبرهایخوش،بهاروخزان... همیشهقولِبدونِعملمنوگلشهر دومی­زده،دوشکسته،دوعاصیعاشق دوتاغریبه،دویارِاجلمنوگلشهر شبیهقصریازآمالِلبفروبسته بناشدیمبهرویگسلمنوگلشهر   غروبشهریورماهدرتقی­آباد... نشسته‌ایمبغلدربغلمنوگلشهر                ادامه مطلب
/ 5 نظر / 27 بازدید

سرمای دست‌های تو را دارند این روزهای یکسره بارانی

بارانِ عصرِ جمعه‌ی پاییزم،‌ بی‌اختیار یکسره می‌ریزم بی‌اختیار یکسره می‌ریزم، بارانِ عصرِ جمعه‌ی پاییزم من سرگذشتِ برفِ زمستانم، با آفتابِ چشمِ تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
شهریور 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
دی 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست